Демонология украинского народа

  Дисциплина: Культурология
  Тип работы: Реферат
  Тема: Демонология украинского народа

  Вступ.

  Народні вірування про вовкулаків :

  передумови формування уявлень про вовкулаків;

  походження назви “вовкулак”;

  особливості вовкулаків як персонажів української демонології.

  III.

  Образ русалки в українській народній уяві:

  відмінності русалок від подібних персонажів європейської

  демонології;

  звичаї та обряди пов\'язані з русалками.

  Мавки та чугайстер:

  аналоги мавок в зарубіжних віруваннях;

  відмінність між мавками та русалками;

  поняття про чугайстра.

  Повір\'я про упирів:

  слов\'янські корені поняття “вампір”;

  узагальнене поняття про упирів на Україні;

  види упирів.

  Відьми:

  народні вірування, пов\'язані з відьмами;

  сутність відьмацької натури в народній уяві;

  способи визначення та знешкодження відьом.

  Не є таємницею, що вірування та повір

  я – ця основа світоглядних уявлень людей і найважливіша складова їхнього духовного життя – до останнього часу або залишались поза увагою науковців, або ж описувалися

  ними досить однобічно. Ставлення до них було переважно негативним - як до пережиткових явищ культури. Постулатом вважався відомий вислів Ф.Енгельса про те, що релігійні вірування - не

  що інше, як фантастичні відображення в головах людей тих зовнішніх сил, котрі панують над ними в їхньому повсякденному житті. Ця в цілому вірна теза у більшості наукових досліджень

  нерідко гіпертрофувалася, що призводило до звуження величезного спектра народних вірувань та повір

  їв. Адже безперечним є той факт, що всі міфологічні й демонологічні уявлення, магічні обряди та ритуали не тільки пов

  язані з фантастичною сферою - вони, як правило, відбивають і багатющий міжпоколінний досвід людей, а часом відтворюють їхні вікові прагнення. Тому це зобов

  язує нас пильніше придивитись до даного феномена, що грав неабияку роль в становленні та розвитку духовності народу.

  Зростання національної самосвідомості населення, підвищений інтерес до витоків традиційної культури, етнічної історії диктує звернення до цієї проблеми, адже

  розпочатий процес національного відродження України може бути прискорений, зокрема, через засвоєння духовних багатств народу, накопичених поколіннями. Збіднення духовного етносу, а

  відтак і криза суспільства, є безперечним наслідком кожної незаповненої прогалини у системі міжпоколінної передачі культурної інформації, що і визначає практичний інтерес до вивчення

  народних вірувань та уявлень.

  Не менш важливий аспект цього інтересу – суто науковий, історичний. Народні вірування та уявлення вбирали в себе все багатоманіття ідей, що панували в

  різні епохи, хоча їх не можна вважати своєрідним “музеєм”, де ці ідеї постійно зберігаються. Аналіз різночасових ідей, що втілені у народні вірування, виявляє насамперед історичні

  зв

  язки тих слов

  янських племен, що колись проживали на території України, з іншими народами, дозволяючи “прочитати” не тільки історичну долю країни, а й духовний рух її

  народу.

  Система вірувань та повір

  їв українців є надзвичайно строкатою і складається з цілого

  ряду регіональних варіантів, що є наслідком зародження в суперечливих умовах. З одного боку - це тісні культурні взаємини з сусідніми народами

  росіянами, білорусами, молдаванами, болгарами, греками

  ), з іншого– боротьба з численними державами, котрі зазіхали на українські землі. Такими у різний час були і Велике князівство Литовське, і Річ Посполита, і османська

  Туреччина, і королівська Румунія та Угорщина, і буржуазна Чехословаччина, і, звичайно, царська Росія. Кожна з цих держав, підкорюючи окремі землі України, привносила свій культурний чи

  релігійний фон: чи то полонізацію, румунізацію, русифікацію, чи то покатоличення, омусульманення тощо.

  По мірі прискіпливого розгляду походження міфологічних та демонологічних уявлень народів виразніше проступає стадіальність їхнього розвитку, що була викликана

  передусім соціальними умовами – різними

  для різних історичних періодів. Певним рубежем якісної трансформації цих уявлень було прийняття християнства, яке радикально позначилось на розумінні сутності

  вірувань та повір

  їв. Най...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены