Совместные предприятия на примере Киевской области

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Диплом
  Тема: Совместные предприятия на примере Киевской области

  Київський університет імені Тараса Шевченка

  Економічний факультет

  Кафедра інноваційного менеджменту та підприємництва

  ДИПЛОМНА РОБОТА

  на тему:

  “Наукові основи регулювання зовнішньоекономічної

  діяльності спільних підприємств регіону

  (на прикладі Київської області)”

  магістра з спеціальності

  “Адміністративний менеджмент”

  Ступак Оксани Павлівни

  Науковий керівник

  е.н., проф. Стеченко. Д.М.

  Київ – 1998

  Зміст.

  Вступ.

  Розділ 1. Методологічні основи регулювання міжнародного

  спільного підприємництва.

  1.1.

  Міжнародне спільне підприємництво як об”єкт вивчення.

  1.2.

  Основні підходи до класифікації спільних підприємств.

  1.3. Науково-методичні основи регулювання міжнародної

  спільної підприємницької діяльності.

  Розділ 2. Організаційно-економічний механізм діяльності спільних

  підприємств (СП).

  2.1. Соціально-економічні передумови та порядок створення.

  2.2. Механізм функціонування СП.

  2.3. Умови ефективного розвитку спільних формувань.

  Розділ 3. Аналіз ефективності спільних підприємств (на прикладі

  Київської області).

  3.1. Оцінка ефективності функціонування СП.

  3.2. Сучасний рівень розвитку спільного підприємництва

  регіону на сучасному етапі.

  3.3 Оптимізація спільної підприємницької діяльності в

  зовнішньоекономічному секторі України.

  Висновки.

  Література.

  Додатки.

  Вступ.

  Істотною рисою розвитку світогосподарських зв”

  язків на сучасному етапі є активне включення до них всіх країн та регіонів світу. Участь у системі міжнародного поділу праці, широке використання його можливостей стали

  об”єктивною потребою, одним із важливіших факторів подолання відсталості в галузі економіки, використання досягнень науково-технічного прогресу, формування сучасної

  матеріально-технічної бази.

  Нинішній стан економіки України потребує використання всіх факторів зростання, зокрема, переваг міжнародного розподілу праці, зовнішньоекономічного фактору у вирішенні складних

  проблем структурної перебудови та забезпечення економічної безпеки.

  Тривалий час економіка України мала ізольований характер та існувала у відриві від світового ринку. Сучасний стан народного господарства, зокрема, експортноорієнтованих

  виробництв не дозволяє швидко та досить ефективно включатися у світові господарські зв”язки, де існує жорстка конкуренція та боротьба за ринки. Включення України у систему

  світогосподарських зв”язків потребує серйозної адаптації структури її економіки, всього господарського механізму до надзвичайно високих вимог, які диктує світове ринкове господарство.

  Бажаючи інтегруватися у світове господарство, Україна повинна розвивати зовнішньоекономічні відносини у всій різноманітності їх форм.

  Об”єктивні процеси інтернаціоналізації господарського життя обумовлюють розвиток різноманітних видів і форм міжнародного бізнесу. За масштабами, динамікою та ефективністю впливу

  на структури світової та національної економік в міжнародній економічній практиці превалює спільне підприємництво. Найбільш повно його переваги проявляються у процесі створення та

  діяльності міжнародних спільних підприємств – довгострокової форми співробітництва з поєднанням різнонаціональними партнерами зусиль в інвестуванні, управлінні, розподілі доходів і

  ризиків.

  На рівні національних економік міжнародні спільні підприємства виступають, з одного боку, як форма експорту державного, приватного та змішаного підприємницького капіталу, а з

  іншого – як одна з найбільш ефективних форм його імпорту. В залежності від ступеню зрілості національних економік, рівня їх інтегрованості у світове господарство формується мотивація

  і політика щодо міжнародних спільних підприємств.

  Проблема залучення іноземних інвестицій через міжнародні спільні підприємства є найбільш актуальною для країн з перехідною економікою.Регульований розвиток

  національно-зарубіжних спільних підприємств створює нові джерела ефективного зовнішнього фінансування, забезпечує доступ до сучасних технологій і передового управлінського досвіду,

  насичує споживчий ринок якісними товарами та послугами, розши...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены