Литературная Одесса 20-30-х гг. XX века

  Дисциплина: Разное
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Литературная Одесса 20-30-х гг. XX века

  ЗМІСТ
  стор.
  Вступ
  .........................................................................….…...3-5
  ОДЕСА ТА ОДЕСИТИ
  ................................................……6-8
  ХАРАКТЕРИСТИКА ЕПОХИ 20-30-х рр. ХХ ст.
  ......…..9-10
  ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ ІСАКА БАБЕЛЯ
  .......................….11-13
  ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ ЮРІЯ ОЛЕШІ
  ....................….14-16
  ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСЬ ВАЛЕНТИНА КАТАЄВА
  .........17-19
  ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ
  КОСТЯНТИНА ПАУСТОВСЬКОГО
  ..............................20-22
  ЖИТТЯ ТА ТВОРЧІСТЬ ІЛЬФА ТА ПЕТРОВА
  .............23-27
  ЕКСКУРСІЙНИЙ МАРШРУТ “ЛІТЕРАТУРНА
  ОДЕСА 20-30-х рр. ХХ ст.” (ПРОЕКТ)
  ........................28-30
  ВИСНОВКИ
  ...................................................................…….31
  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ТА ДЖЕРЕЛ
  ...32-33
  ДОДАТКИ
  ........................................................................34-35
  ВСТУП
  Актуальність теми.
  Як відомо, культурне і суспільне життя тісно пов
  язані між собою складними причинно-наслідковими зв
  яз­ками. Тому ті суспі
  ль
  ні потрясіння, що випали на початку ХХ ст. на долю жи
  те
  лів Російської, а згодом Радянської імперії, не могли не створити но
  ве покоління творчої інтелігенції.
  Саме на цей період припадає розквіт цілої плеяди талановитих та самобутніх одеських письменників, які створили “одеський пе­ріод” радянської літератури. Їх твори мають велику
  літературну та духовну цінність, а більшість з них досі не втратила своєї актуаль­ності.
  Популярність цих письменників серед читачів не згасає з плином часу. Тому існує цілком реальна можливість практичного використання в турис­ти­ч­ній галузі пам
  яток цього літературного періоду. Її втіленням може стати, наприклад, новий екскурсійний маршрут.
  Все вищенаведене спонукало автора курсової роботи – майбут­нього менеджера туризму – вибрати саме цю тему, яка є актуальною і пер­спективною для розвитку туристичної галузі в наш
  час – на початку
  ст.
  Об
  ’єктом дослідження
  курсової роботи стало життя та творчість найяскравіших одеських письменників 1920-30-х рр.
  Хронологічні рамки
  даної роботи охоплюють період 1920-30-х рр.
  Аналітичний огляд літератури.
  Для написання курсової роботи автором було використано значну кількість літератерних джерел, серед яких хотілося б відмітити окремі роботи.
  У книзі А.
  Атаса
  Старая Одесса
  ” викладено історію Одеси від моменту її заснування до ХХ ст.
  У книзі
  С. Поварцова
  Причина смерти – расстрел
  ” дослід­жуєть­­ся доля Ісака Бабеля, причини його загибелі. Книга міс­тить дані з архівів КДБ, протоколи допитів письменника.
  Монографія академіка Д. С. Лихачева “Литература – реаль­ность – литература” аналізує образ О. Бендера, його поступовий розвиток. Автор книги намагається відшукати предків Остапа
  в світовій та вітчизняній літературі.
  Велику кількість матеріалу для написання курсової роботи взято із збірника “Одесская плеяда”, де крім сатиричних творів, міс­тяться біографії та характеристики творчості
  одеських письменників.
  Для складання екскурсії “Літературна Одеса 20-30-х рр.
  ХХ ст.” автором було використано картографічний матеріал по м. Оде­­­­са.
  Повний список використаної літератури та джерел приведений у кінці курсової роботи.
  Мета роботи:
  всебічно дослідити життя та творчість най­яск­ра­віших одеських письменників 1920-30-х рр.; зробити аналіз мож­ли­востей використання в туристичній галузі культурно-історичних
  пам
  яток, що пов
  язані з літературним життям Одеси того періоду.
  У даній курсовій роботі автором було поставлено завдання дослідити:
  Чому та чим одеські письменники
  відрізняються від пись­мен­­ників
  , чия доля ніяк не була пов
  язана з Одесою. Для цього автор дослідив та коротко ви­к­лав у даній роботі історію Одеси та її мешканців;
  Саму епоху 1920-30-х рр., яка безумовно мала досить вели­кий вплив на літературу;
  Життя та творчість найяскравіших письменників, а саме:
  Можливість проведення екскурсії “Літературна Одеса 20-30-х рр.
  ст.”.
  Структура курсової роботи:
  робота викладена на 33 сторін­ках і складається зі вступу, восьми розділів, списку викорис­таної літератури та джерел, висновків та додатків.
  . ОДЕСА ТА ОДЕСИТИ
  Одеса – великий культурний центр України і водночас одне з най­са­мо­бутніших українських міст. Одесити не схожі ні на кого в сві­­­ті, ін­ко­­ли може здатися, що вони окрема
  нація зі своєю мовою та своєрідною культурою. Коли людина потрапляє в це місто, вона
  од­ра­­­­зу відчуває, що Одеса і весь інший світ – “це дві великі різни­ці”.
  Одеса заснована на місці турецької фортеці Хаджибей (перша зга­дка – 1415 р.)
  , яку 25 вересня 1789 р. взяв загін під команду­ван­ням Дерибаса. У 1793 р. за розпорядженням Суворова, який від­по­ві­дав за укріплення кордонів з Туреччиною, починається
  будів­ни­цтво нової фортеці
  . А 27 травня 1794 р.
  Катерина ІІ підписує на­
  каз про заснування міста Хаджибей. Нове місто створювалося, як військо­во-морський форпост Росії на ближніх підступах до туре­ць­ких во­ло­­­дінь.У січні 1795 р. за бажанням
  Катерини ІІ місто отри­мало су­ча­с­­ну назву. Це пов
  язано з тим, що колись на схід від Хад­жи­бея іс­ну­вало грецьке поселення Одесос
  Своїм виникненням та початковими успіхами Одеса має завдя­чу­вати переважно іноземцям. Її засновником був неаполітанець Де­ри­бас, план забудови міста склав француз Де
  Волан, адміністратив­на влада в краї належала відомим французьким емігрантам Ріше­льє та Ланжерону. Їх найближчими помічниками були виключно іно­­­земці – Рошешуар, Кобле,
  Кастельно та інші
  Не знайомі з життям російських міст, зі звичаями російської провінційної адміністрації, керівники Одеси повели місто новим шля­хом. Вісті з далекого Заходу отримувалися з перших
  рук, а збли­­же­н­ня з іноземцями сприяло засвоєнню європейських смаків та навиків
  [10]
  Адміністративний гніт мало відчувався в Одесі, тут частіше чу
  ­­
  лося вільне слово, суспільна самодіяльність знаходила собі біль
  ше свободи, ніж в інших місцях Росії.
  Такою побачив Одесу О. С. Пушкін:
  Там все Европой дышет, веет,
  Все блещет югом и пестреет
  Разнообразностью живой.
  Язык Италии златой
  Звучит по улице веселой,
  Где ходит гордый славянин,
  Француз, испанец, армянин,
  И грек и молдаван тяжелый,
  И сын египетской земли…
  [11]
  У пошуку вільного життя в Одесу приходили люди з різних країв, і це не були звичайні, рядові люди: кріпаки, що втікли від па­нів були найенергійнішими, найсміливішими та найбільш
  сво­бо­до­лю­би­вими серед своїх односельчан, бо наважилися на багатокіло­ме­тро­ву та небезпечну дорогу; болгари і греки, що не бажали терпі­ти турецьку владу; чорноморські козаки…
  Тобто це були найбільш енер­­гі­йні та сміливі представники різних народів. Недарма один із мандрівників, що побував у Одесі на початку ХІХ ст., писав, що на­се­­лення Одеси – “це
  волевий накип народу”
  [12]
  , і ця особливість збе­ре­г­ла­­ся протягом двохвікової історії міста. Одеситів вважають енер­гі­й­ними, сміливими, заповзятими та безжурними при невдачах. Ці
  якості – “національна риса” одеситів, що взяли найкраще у своїх пре­д­ків
  Отже, коро...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены