Программирование и алгоритмические языки

  Дисциплина: Программирование
  Тип работы: Курсовая
  Тема: Программирование и алгоритмические языки

  Міністерство освіти і науки України
  Сумський державний університет
  Кафедра «Моделювання складних систем»
  КУРСОВА РОБОТА
  з предмету «Програмування
  і алгоритмічні мови
  на тему «Використання підпрограм»
  Виконав студент
  Коваль Є.В.
  Група
  ЕСЗТ-81с
  Факультет
  заочний
  Перевірив викладач
  Андрієнко В.І.
  Варіант роботи
  Суми – 2001
  ЗМІСТ
  Зміст
  Вступ
  Завдання 1
  Постановка задачі
  Вирішення задачі (програма)
  Отриманий результат після виконання програми
  Аналіз отриманого результату
  Опис формату підпрограми функції
  Формальні та фактичні параметри функції
  Завдання 2
  Постановка задачі
  Вирішення задачі (програма)
  Отриманий результат після виконання програми
  Аналіз отриманого результату
  Опис формату підпрограми процедури
  Формальні та фактичні параметри процедури
  Опис використаних в програмах операторів
  Використана література
  ВСТУП
  Часто в підпрограмі виявляються однотипні ділянки, які виконують ті ж самі обчислення, але з різними даними. Такі частини програм доцільно оформлювати у вигляді
  підпрограм. Використання підпрограм дозволяє:
  зробити основну програму більш наочною і компактною;
  зменшити об`єм використовуваної пам`яті ЕОМ;
  скоротити час налагодження, тому що програмування і налагодження основної програми і підпрограми можуть виконувати паралельно різні програмісти.
  В Турбо-Паскалі виділяють два види програм: процедури і функції. Структура процедур і функцій така ж, як і структура основної програми, тобто включає заголовок і блок. В свою
  чергу блок складається із розділу описів і розділу операторів. Текст процедури або функції може бути розташований в основній програмі одним з нижчевикладених способів:
  розташований безпосередньо в розділі опису основної програми;
  записаний у окремий файл і вставлений в розділ описів основної програми за допомогою директиви компілятору:
  {$I ім`я_файлу}
  оформлений у вигляді зовнішнього модуля (це можуть бути або стандартні модулі, або
  поряд з використанням стандартних модулів кожний програміст має можливість організації власних модулів). Структура любого модуля має вигляд:
  unit ім`я модуля
  interface
  uses список_використовуваних_модулів
  {Відкриті оголошення}
  implementation
  uses список_використовуваних_модулів
  {Власні оголошення}
  {Процедури та функції}
  begin … end.
  ЗАВДАННЯ 1
  Постановка задачі
  Обчислити суми елементів нижніх трикутних матриць для матриць А(15,15) і В(20,20).
  Виконати з використанням підпрограми функції.
  Вирішення задачі
  Program
  Kurs_Task1;
  Uses
  Crt;
  {-= Пpоцедуpа встановлення кольоpу шpифта =-}
  Procedure
  Tc (p:Integer);
  Begin
  {-= Пpоцедуpа введення числових елементiв матpиць =-}
  Procedure
  InT (k:String; x:Integer; Var m:Mas);
  Begin
  For i:=1 To x Do
  Begin
  For j:=1 To x Do
  Begin
  {-= Функцiя обчислення суми елементiв нижньої тpикутної матpицi =-}
  Function
  Sum (k:String; x:Integer; Var m:Mas):Real;
  Begin
  For i:=1 To x Do
  Begin
  For j:=1 To t Do
  Begin
  {-= Основна пpогpама =-}
  Begin
  End.
  Отриманий результат після виконання програми
  Масив A строка 1 елемент 1 -5
  Масив A строка 1 елемент 2 -4
  Масив A строка 1 елемент 3 -3
  Масив A строка 1 елемент 4 -2
  Масив B строка 6 елемент 1 10
  Масив B строка 6 елемент 2 11
  Масив B строка 6 елемент 3 12
  Масив B строка 6 елемент 4 13
  Масив B строка 6 елемент 5 14
  Масив B строка 6 елемент 6 15
  Сума елементiв нижньої тpикутної матpицi A дорiвнює 40.00
  Сума елементiв нижньої тpикутної матpицi B доpiвнює 35.00
  Аналіз отриманого результату
  Для зручності побудови програми замість параметрів (15,15) та (20,20) матриць А і В відповідно, були використані розміри (4,4) та (6,6), які можуть змінюватися шляхом зміни
  чисельних значень констант n та m.
  Вище приведено результат, обчислений програмою. При введенні обох матриць, вводяться всі числові значення, а потім із створених матриць виділяється нижня трикутна матриця (за
  даними завдання):
  Матриця А
  Матриця В
  Для перевірки вірності обчислення програмою суми елементів нижньої трикутної матриці виконаємо підрахунок для матриці (масиву) А:
  перевірочне обчислення:
  (–5) + (–1) + 0 + 3 + 4 + 5 + 7 + 8 + 9 + 10 = 40
  результат обчислення програми:
  Сума елементiв нижньої тpикутної матpицi A дорiвнює 40.00
  Як ми можемо бачити, результати ідентичні, а це свідчить про те, що програма обробила вхідні дані вірно і видала вірну відповідь.
  Вищевикладене може обгрунтовано свідчити про те, що програма виконана вірно.
  Опис формату підпрограми функції
  Підпрограма функція використовується, якщо в програмі виявляються однотипні ділянки, які виконують ті ж самі обчислення, але з різними даними.
  Структура функції така ж, як і структура основної програми, тобто включає заголовок і блок. В свою чергу блок складається з розділу операторів.
  Загальний вигляд функції:
  function ім`я (формальні_параметри) : тип;
  Особливості підпрограми-функції:
  функція має тільки один результат виконання (але може мати декілька вхідних параметрів);
  результат позначається іменем функції, тому в розділі операторів функції обов`язково повинен бути присутнім оператор присвоювання, в лівій частині якого стоїть ім`я цієї
  функції;
  в заголовку функції обов`язково повинен бути вказаний тип функції;
  виклик функції в основній програмі здійснюється безпосередньо усередині вираження по її імені із вказуванням фактичних параметрів.
  Формальні і фактичні параметри функції
  Формальні параметри представляють собою список перемінних із вказуванням їх типу, які відділяються один від одного крапкою з комою.
  В представленій вище програмі використовувані формальні параметри функції – перемінна, яка вказує ім`я масиву, який обробляється усередині цієї функції (m:Mas); перемінна, яка
  вказує розмірність масиву (x:Integer); та символьне значення (А або В) – ім`я матриці (k:String):
  Function
  Sum (k:String; x:Integer; Var m:Mas):Real;
  Фактичні параметри указуються безпосередньо усередині тіла основної програми при виклику функції – після її імені в дужках.
  ЗАВДАННЯ 2
  Постановка задачі
  Обчислити суми і кількість елементів, які знаходяться в інтервалі від a до b для матриць X(10,8) і Y(10,12).
  Виконати з використанням підпрограми процедури.
  Вирішення задачі
  Program
  Kurs_Task2;
  Uses
  Crt;
  {-= Пpоцедуpа встановлення кольоpу шpифта =-}
  Procedure
  Tc (p:Integer);
  Begin
  {-= Пpоцедуpа введення числових елементiв матpиць =-}
  Procedure
  InT (k:String; x:Integer; Var m:Mas);
  Begin
  For i:=1 To h Do
  Begin
  For j:=1 To x Do
  Begin
  Procedure
  Out (k:String; a,b,v:Integer; s:Real);
  Begin
  {-= Пpоцедуpа обчислення суми елементiв та їх кiлькостi =-}
  Procedure
  Sum (x:Integer; a,b: Integer; m:Mas; Var s:Real; Var v:Integer);
  Begin
  For i:=1 To h Do
  Begin
  For j:=1 To x Do
  Begin
  =b) Then
  Begin
  {-= Основна пpогpама =-}
  Begin
  Write(\'
  Write(\'
  Write(\'
  Write(\'
  End.
  Отриманий результат після виконання програми
  Масив X строка 1 елемент 1 -10
  Масив X строка 1 елемент 2 -9
  Масив X строка 1 елемент 3 -8
  Масив X строка 1 елемент 4 -7
  Масив Y строка 5 елемент 3 16
  Масив Y строка 5 елемент 4 17
  Масив Y строка 5 ...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены