Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Реферат
  Тема: Механізм активізації трудової діяльності в умовах ринкової економіки

  Київський національний економічний університет

  На правах рукопису

  Безматерних Віктор Григорович

  УДК 33

  101.

  МЕХАНІЗМ

  АКТИВІЗАЦІЇ

  ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  В УМОВАХ

  РИНКОВОЇ

  ЕКОНОМІКИ

  Спеціальність 08.01.01 – політична економія

  Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук

  Науковий керівник

  Доктор економічних наук,

  професор

  Бєляєв Олександр Олександрович

  Київ –

  2000

  ЗМІСТ

  TOC \\o \"1-3\"

  ВСТУП

  ..............................................................................................................................................

  PAGEREF _Toc465575592 \\h

  РОЗДІЛ 1. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ПРИРОДА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

  .............

  PAGEREF _Toc465575593 \\h

  1.1. ПРОБЛЕМА МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ В РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ

  ................................

  PAGEREF _Toc465575594 \\h

  1.2. ОБ’ЄКТИВНІ ОСНОВИ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

  ..............................................................

  PAGEREF _Toc465575595 \\h

  1.3. КЛАСИФІКАЦІЯ МОТИВАЦІЇ ПРАЦІ

  .........................................................................

  PAGEREF _Toc465575596 \\h

  РОЗДІЛ 2. СИСТЕМА АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  ПЕРЕХІДНІЙ ЕКОНОМІЦІ УКРАЇНИ

  ...............................................................

  PAGEREF _Toc465575598 \\h

  2.1. СТАНОВЛЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ МОТИВАЦІЇ ЯК ФОРМИ ПОДОЛАННЯ

  НАЙМАНОЇ ПРАЦІ

  ..........................................................................................................

  PAGEREF _Toc465575599 \\h

  2.2. ТРАНСФОРМАЦІЯ ПРИВАТНОЇ ВЛАСНОСТІ ТА ЗМІНИ

  СПІВВІДНОШЕННЯ

  У СИСТЕМІ ФОРМ ДОХОДУ.

  ..............................................

  PAGEREF _Toc465575600 \\h

  2.3. РОЗВИТОК ВИРОБНИЧОЇ ДЕМОКРАТІЇ ЯК НАЙВАЖЛИВІША УМОВА

  АКТИВІЗАЦІЇ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

  .................................................................

  PAGEREF _Toc465575601 \\h

  ВИСНОВКИ

  ................................................................................................................................

  PAGEREF _Toc465575602 \\h

  СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ

  .............................................................................

  PAGEREF _Toc465575603 \\h

  ВСТУП

  Розвиток ринкових відносин в Україні передбачає формування нової системи мотивації праці, яка враховує

  кардинальні зміни відносин власності, економічного статусу працівників, джерел, рівня, складу і структури їх доходів.

  Процес становлення ринкового механізму активізації трудової діяльності в Україні ускладнений багатьма

  обставинами. Серед них найперше треба виокремити надзвичайно гостру кризу української економіки, що охопила всю систему економічних відносин. У даний час спостерігається значне зниження

  усіх макроекономічних показників. Так, за офіційними даними, з 1990 по

  2000

  роки наша держава втратила майже половину свого промислового та сільськогосподарського потенціалу. Динамічно скорочується виробництво у машинобудуванні, фактично відбувається

  деіндустріалізація країни, причому випереджаючими темпами. Загрозливих розмірів досягла диференціація доходів, котра призвела до безпрецедентного за своєю глибиною розшарування

  суспільства. Величезних масштабів набуло безробіття. Не дивлячись на ознаки депресивної стабілізації, що намітилася в останні роки, криза поглиблюється, набуваючи характеру повзучого

  нагнітання кризових процесів у всіх сферах економіки. По суті створено ситуацію, коли економічні реформи “оплачує” більшість населення, а її вигоди отримують лише небагато

  хто.

  Ринкова трансформація не привела в дію рушійних сил ринку, не затребувала творчої енергії мас. Усі її досягнення обмежилися найпростішими в інституціональному плані

  перетвореннями: утвердженням свободи цін, приватної власності, свободи торгівлі. Вони не подолали кризу (деформацію) трудової етики і мотивації, а навпаки, посилили її, зорієнтували

  працівника в основному на майновий переділ,

  посередницьку роботу, а не на продуктивну діяльність. Стимулююча роль зарплато-трудового блоку економічних відносин у процесі ринкового перетворення зменшилась і

  має тенденцію до подальшого зниження.

  Зростання

  інфляції та відсутність регулювання заробітної плати призвели до значного скорочення реальної заробітної плати. У той час, як ціни внутрішнього ринку України

  сьогодні на переважаючу більшість товарів вже досягли світового рівня, ціна робочої сили у 8–10 разів нижча за середньосвітову.

  Суттєвою перепоною для становлення дієвого ринкового механізму активізації трудової діяльності стало виключення людини із економічних реформ, позбавлення реформи “людського

  виміру”. Ринкові перетворення не сприяли активізації трудової діяльності, перетворенню праці в домінуючий фактор розвитку економіки. Навпаки, вони посилили відчуження праці від

  власності. У плановій економіці це відчуження було більш-менш однаковим для всіх, за винятком партійної та господарської номенклатури. У ході ринкової трансформації переважаюча

  більшість населення виявилась поза власністю, перетворилася у найманих працівників. Формально утвердився інститут приватної власності на робочу силу, позбавлений правової основи, який

  не став основою економічної свободи і соціального захисту працівника, гарантом благополуччя життя. В цілому відбувається характерне для раннього та примітивного капіталізму

  підпорядкування праці капіталові, зменшення зарплатоємкості, різке звуження можливостей для формування середнього класу. Не менш важливим наслідком ринкових перетворень стали низькі

  зарплатоємкість та доходи населення. Стрімке зменшення цих макроекономічних показників характерізує те, що вигоди ринкових відносин, які формуються, реалізовуються лише небагатьма,

  хто збагачується не в результаті виключних підприємницьких здібностей, трудового внеску у примноження багатства, а внаслідок переділу власності та її реалізації.

  Здійснювана економічна політика спрямована переважно на фінансову стабілізацію, послаблення бюджетної кризи. Але в ній не приділяється достатньої уваги балансу між безробіттям

  та інфляцією, підвищенню зарплатоємкості і посиленню інституціоналізації ринку праці, специфікації повноважень приватної власності, що утруднює формування дієвого механізму

  активізації трудової діяльності.

  Означені проблеми вимагають теоретичного осмислення. Пряме копіювання зарубіжного досвіду соціально-трудових відносин неприйнятне для України, яка відрізняється особливою

  соціально-економічною реальністю. Потрібний грунтовний аналіз та узагальнення досвіду ринкової трансформації праці, повніше врахування соціально-економічної дійсності, українського

  менталітету, досвіду попередніх економічних реформ та закономірностей світового розвитку. Все сказане й визначило вибір теми наукового дослідження.

  У вітчизняній економічній літературі накопичено значний досвід дослідження таких наукових проблем, як потреби, економічні інтереси, стимулювання праці, відтворення робочої сили,

  використання трудових ресурсів, відносини між працею і капіталом. Серйозну базу для дисертаційного дослідження проблем праці в умовах ринкової економіки представляють наукові розробки

  Л.Бесчасного, Д.Б...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены