Інвестиційна діяльність страхових компаній

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Реферат
  Тема: Інвестиційна діяльність страхових компаній

  Міністерство освіти України

  Київський Національний Економічний Університет

  Кафедра фінансів підприємств

  та страхової справи .

  Реферат

  на тему :

  Інвестиційна діяльність страхових

  компаній

  Виконав : студент 7 групи

  3 курсу ФЕФ

  Вертелецький Д.Б.

  К и ї в

  1 9 9 7

  П л а н

  TOC o \"1-1\"

  Вступ

  Розділ 1

  Законодавчі особливості здійснення інвестиційної

  діяльності страховиками на Україні .

  Розділ 2

  Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної

  діяльності страховиками .

  Висновки

  С п и с о к

  л і т е р а т у р и .

  Вступ

  Страхування є об’єктивно необхідною складовою частиною економічної системи держави .

  В умовах розвинутих товарно-грошових відносин , що властиві сучасному процесу суспільного виробництва , страхове покриття по визначеним ризикам

  , що надається страховиком страхувальнику

  у грошовій формі шляхом укладання

  договору страхування , можна розглядати як специфічний товар .

  Слід визначити , що по-перше данний товар виступає

  у грошовій формі , по-друге при його продажу за рахунок страхової премії утворюється страховий фонд , для якого характерний замкненний

  перерозподіл фінансових ресурсів - тільки серед страхувальників

  , по-трете плата страхової премії за страхове покриття означає лише право страхувальника

  на отримання в майбутньому грошового відшкодування за обумовлені наслідки страхового випадку , що стався .

  На відмінку від виробництва

  , де спочатку провадяться затрати капіталу , а потім , при реалізації , проходить їх відшкодування , - у страховій справі страховик спочатку збирає кошти і лише

  потім - зазнає затрат , що пов’язані з ліквідацією збитків в міру виникнення страхових випадків . При страхуванні життя взагалі утворюється довготерміновий резерв премії під майбутні

  виплати .

  Таким чином , завжди існує проміжок часу

  , коли страховик має у своєму розпорядженні значні кошти , які мають бути інвестовані в різні галузі економіки і використані як капітал з метою отримання прибутку

  Розділ 1

  Законодавчі особливості здійснення інвестиційної

  діяльності страховиками на Україні .

  У зв’язку з розширенням інвестиційної діяльності доцільно визначити її основні джерела . Основними з них є :

  Власні кошти

  ( статутний фонд , резервний фонд , утворений з прибутку , прибуток , цільве фінансування

  і надходження

  Залучені кошти

  ( поточне надходження страхових

  премій

  , резерви внесків і відшкодувань , фонд запобіжних заходів ) .

  При інвестування коштів страхової компанії в Україні керуються Законом України “ Про страхування “ .

  Відповідно до статті 30 цього Закону

  , “ Страхові резерви повинні розміщуватись з урахуванням безпечності , прибутковості , ліквідності та диверсифікованості .

  Перший принцип розміщення активів - принцип безпечності

  . Його дія повною мірою розповсюджується як на активи , що покривають страхові резерви так і на вільні активи . Данний принцип передбачає максимально надійне розміщення активів що

  забезпечує

  їх повернення у повному

  обсязі .

  Другий принцип - прибутковість вкладень

  . Відповідно до нього активи повинні приносити постійні і достатньо високі доходи .

  Третій принцип - ліквідність вкладів

  . Страхова компанія повинна у будь-який час мати у розпорядженні сумму грошей

  , яка б забезпечувала страхувальникам виплату обумовлених договором сум у встановлені терміни .

  Четвертий принцип - деверсифікація

  вкладів .

  Він служить розподілу інвестиційних ризиків серед різних видів вкладів , що в свою чергу забезпечує фінансову стійкість інвестиційного портфеля страховика .

  З урахуванням вище наведеного і спираючись на Закон України “ Про страхування “ можна визначити такі напрямки інвестування для страхових компаній :

  Банківські вклади та депозити .

  Нерухоме майно .

  Цінні папери , що передбачають одержання доходів .

  Цінні папери , що емітуються державою .

  Права вимоги

  до перестраховиків .

  Довгострокові інвестиційні кредити .

  Згідно з “ Тимчасовим положенням про порядок формування і розміщення страхових резервів “ , при визначенні рівня покриття до заліку приймаються

  в обме6жених обсягах такі активи

  ( у відсотках до суми наявних технічних резервів і 50 % сформованого Статутного фонду ) :

  Банківські вклади (депозити ) не більше 30 % в одному банку .

  Нерухоме майно не більше 10 % .

  Іноземна валюта у вигляді платіжних документів та інших цінних паперів не більше 40 % ,

  в тому числі :

  а )

  акції які не котуються на фондовій біржі

  - не більше 15

  , з них акції одного емітента не більше - 2 % .

  б ) акції які котуються на фондовій біржі - не більше 5

  % одного емітента .

  в ) облігації - не більше 5 %

  Грошові позики юридичним та фізичним особам

  страхувальникам - не більше 30 % , втч :

  а ) позики юридичним особам незабезпечені банківськими гарантіями або гарантіями інших страховиків - не більше 5 % , з них розмір позики окремому позикоодержувачу не повинен

  перевищувати

  1 % .

  б ) позики юридичним особам забезпечені банківськими гарантіями або гарантіями інших страховиків не повинені перевищувати

  окремому позикоодержувачу.

  5. Права вимоги до перестрахувальників - не більше 50 % обсягів страхових зобов’язань , переданих до перестрахування .

  Як бачимо

  , наведені вище обмеження при формуванні інвестиційного портфеля страховика спрямовані в першу чергу на девірсифікацію ризику втрати інвестиції чи отримання

  збитків від інвестиційної діяльності .

  На мій погляд це дуже правельне рішення в умовах економічної нестабільності в нашій країні . Однак , в ціх обмеженнях , я вважаю є певні недоліки . Наприклад ,

  обмеження по нерухомому майну - 10 % .

  Виділивши у складі нерухомого майна житлові будинки

  піднявши ліміт

  наприклад до 30-40 % можна було

  б досягти значних залучень капіталу в сферу будівництва житла , яке на даннний момент і необхідне

  і досить прибуткове . Така форма інвестицій ( і будівництво вцілому ) є найбільш привабливою особливо для компаній , що займаються довгостроковим страхуванням .

  Для підняття авторитету і цінності національної валюти треба також обмежити ще більше обсяги вкладень коштів страховиками

  в іноземну

  валюту до

  1-2 %

  В Україні в силу нерозвинутості деяких видів вкладень основний доход українські страхові компанії отримали від банківських депозитів ( в 1994 році 75 % )

  . Зниження відсотку по банківських депозитах спонукало страховиків до переорієнтації інвестиційних портфелів в напрямку відносно більш доходних

  , але й одночасно меньш ліквідних активів.

  Лише 5-10

  % всіх активів склали

  цінні папери банків та підприємств .Це пояснюється насамперед фактором невизначеності , що домінує в економіці .

  Розділ 2

  Зарубіжний досвід у провадженні інвестиційної

  діяльності страховиками .

  Великий інтерес

  у галузі інвестиційної політики представляє досвід країн ринкової економіки .

  Так у Великобританії страхові компанії не тримають , як правило , на поточних рахунках коштів більше ніж це потребують повсякденні розрахунки . Проте в силу специфіки страхової

  справи може виникнути ситуація , коли страховикові негайно знадобляться кошти

  . Тому певну частину , в середньому 4...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены