Практикум з автомобіля

  Дисциплина: Технические
  Тип работы: Реферат
  Тема: Практикум з автомобіля

  МІНІСТЕРСТВО

  ОСВІТИ

  НАУКИ

  УКРАЇНИ

  Херсонський державний університет

  ЗАТВЕРДЖУЮ

  Перший проректор,

  ________________ професор О.МІШУКОВ

  2007 р.

  Робоча програма

  з курсу Практикум з автомобіля

  Факультет

  інженерно-технологічний

  ____________________

  Кафедра

  професійного навчання

  Спеціальність

  .010100ПМСО. Трудове навчання

  ____________

  Курс

  ____

  _______________________________

  Форма навчання

  денна

  ________________________________

  Херсон – 2007

  Програма розроблена:

  Васильченко Геннадієм Юрійовичем, викладачем.

  Схвалено навчально-методичною комісією факультету

  Протокол № _1_ від \" 01 \"

  жовтня

  200 7р.

  Голова навчально-методичної комісії:

  доц.В.Г.Кострицький

  Пояснювальна записка

  Робоча програма розроблена у відповідності Програм педагогічних інститутів.

  Машинознавство. - Будова автомобілів. -Київ, 1991. - 12с. та відповідає

  вимогам державних стандартів, які враховані в навчальному плані підготовки вчителів трудового навчання: Спеціальність 6.010103 ПМСО.

  Трудове навчання.

  Программа практикуму з автомобіля включає в себе вивчення конструкції,

  принципу роботи, класифікацію складальних одиниць, систем автомобілів

  базових марок та їх модифікацій.

  Мета курсу: В

  результаті вивчення дисципліни студенти повинні отримати

  необхідні знання по конструкції автомобілів в обсязі, достатньому для

  наступного вивчення профілюючих дисциплін і викладання будови автомобілів

  у закладах освіти.

  При вивченні конструкції сучасних автомобілів за основу приймаються

  не менш трьох моделей автомобілів, відповідно до розповсюдження, а по

  іншим автомобілям вивчаються тільки особливості їхньої конструкції.

  Навчання проводиться в спеціалізованих аудиторіях, оснащених розрізами основних конструкцій автомобілів, їхніх двигунів і систем, із

  застосуванням

  технічних засобів навчання. Практична робота здійснюється на робочих місцях

  обладнаних складальними одиницями, інструментами та пристроями для

  розбирання і вимірювання. Навчальний план передбачає вивчення дисципліни у

  вигляді практичних занять, тому при їх організації слід використовувати

  комбіновану форму їх проведення, тобто поєднувати практичні заняття по вивченню конструкції з теоретичним викладом.

  В результаті вивчення курсу Практикум з автомобілів студенти повинні

  знати:

  Принципи класифікації автомобілів.

  Принципи роботи двигунів, систем і складальних одиниць автомобілів.

  Будову складових частин автомобілів базових моделей.

  Особливості будови інших моделей автомобілів.

  Після

  вивчення

  курсу Практикум

  автомобіля

  студенти

  мають

  вміти

  Здійснювати

  аналіз

  конструкції,

  розбирати,

  дефектувати

  складати системи і агрегати автомобілів.

  На основі знань про конструкцію базових автомобілів виконувати аналіз будови та принципу роботи нових моделей.

  Пов\'язувати знання з будови автомобілів

  також

  інших технічних дисциплін у педагогічній діяльності.

  Розділи

  взаємозалежні,

  знаходяться

  логічній

  послідовності

  базуються на знаннях, отриманих студентами при вивченні дисциплін: \"Вища

  математика\", \"Фізика\", \"Теоретична механіка\", \"Опір матеріалів\", \"Хімія\",

  \"Інженерна і комп\'ютерна графіка\".

  Завдання курсу:

  Пізнавальні

  вміти

  використовувати

  методи аналізу будови і принципу

  роботи автомобілів та їх систем.

  Методичні

  — навчити студентів формулювати призначення, будову і принцип

  роботи агрегатів автомобілів.

  Практичні

  - розбирати, дефектувати, складати і розраховувати системи і вузли

  автомобілів.

  ЗМІСТ ПРОГРАМИ

  Вступне заняття.

  Первинний інструктаж з техніки безпеки, охорони пращ, навколишнього середовища та

  правил поведінки під час проведення занять. Ознайомлення з лабораторіями,

  організацією занять та структурою курсу.

  Будова автомобілів, двигунів та їх механізмів.

  Аграрна політика уряду на сучасному етапі розвитку Української

  держави. Короткий історичний огляд розвитку й автомобілебудування. Роботи

  вітчизняних учених, інженерів, винахідників і наукових установ в області створення і розвитку конструкції автомобілів. Стан вітчизняного

  автомобілебудування.

  Перспективний типаж вітчизняних і закордонних автомобілів. Основні напрямки в розвитку й удосконалюванні конструкційних

  й експлуатаційних

  показників автомобілів і двигунів в Україні і за кордоном.

  Класифікація автомобілів. Основні частини автомобіля і їхнє призначення. Зміст курсу і методика його вивчення.

  Аналіз компоновочних схем сучасних автомобілів, призначення їх

  складових частин, взаємного розташування агрегатів.

  Двигуни. Класифікація, загальна будова і робота двигунів

  Класифікація автомобільних двигунів внутрішнього згоряння. Умови

  роботи і вимоги до двигунів автомобілів у сучасному виробництві. Основні

  механізми і системи двигунів і їхнє призначення. Принципи роботи

  карбюраторних двигунів і дизелів, основні поняття і визначення. Робочий цикл, такт, об\'єми, ступінь стиску, тощо.

  Робота одноциліндрового чотиритактного і двотактного двигунів.

  Основні поняття про сумішоутворення і згоряння робочої суміші в

  карбюраторному двигуні і дизелі.

  Робота багатоциліндрових рядних і У-подібних двигунів. Порядок

  роботи циліндрів. Сили, що діють у двигуні. Поняття про рівномірність роботи й урівноваження двигуна. Коротка технічна

  характеристика автомобільних двигунів. Перспективний типаж двигунів. Порівняльна оцінка різних типів

  двигунів і перспективи їхнього застосування. Аналіз конструкції базових

  моделей.

  4. Кривошипно-шатунний механізм. Призначення механізму і його

  основних деталей. Можливі кінематичні схеми.

  Блок-картер і циліндри двигунів. Призначення, умови роботи і матеріал.

  Блокові конструкції циліндрів і циліндри індивідуальної виливки. Блоки-

  картери рядних і У-подібних двигунів. Оцінка конструкції.

  Гільзи. Типи гільз, їхня конструкція, кріплення гільз. Картери і циліндри

  двигунів повітряного охолодження. Піддон картера.

  Головки циліндрів. Призначення, умови роботи і матеріал. Форми камер

  згоряння. Розташування форсунок і камер у голівках дизелів.

  Поршнева група. Призначення, умови роботи і матеріал поршня.

  Переваги і недоліки чавунних і алюмінієвих поршнів. Конструкція поршнів. Камери згоряння.

  Поршневі кільця, їхнє призначення, умови роботи і матеріал.

  Поршневі пальці, їхнє призначення, умови роботи і матеріал, способи

  кріплення пальців. Зазори в сполученнях; палеігь-поршень-шатун.

  Шатуни. Призначення, умови роботи і матеріал. Конструкція шатунів.

  Типи шатунних підшипників і вкладишів. Оцінка різних конструкцій.

  Колінчаті вали і корінні підшипники. Призначення, умови роботи і

  матеріал. Конструкція і форми колінчатих валів рядних і У-подібних двигунів.

  Маховик, його призначення і будова. Механізми, що врівноважують,

  гасителі крутильних коливань.

  Корінні підшипники і вкладиші. Зазори в шатунних і корінних

  підшипниках. Пристрої для обмеження осьового переміщення колінчатого вала.

  Ущільнення колінчатого вала в картері. Розмірні групи деталей і монтаж кривошипно-шатунного механізму.

  Несправності і технічне обслуговування кривошипно-шатунного

  механізму. Конструктивні заходи, що забезпечую...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены