Гражданское общество и правовая страна

  Дисциплина: Культурология
  Тип работы: Реферат
  Тема: Гражданское общество и правовая страна

  Міністерство

  освіти України

  Національний Університет

  „Києво-Могилянська академія”

  Факультет економічних наук

  Кафедра економічної теорії

  РЕФЕРАТ

  «Поняття громадянського суспільства і правової держави»

  Виконав:

  Браніцький В.Л.

  Перевірила:

  Ватаманюк В.М.

  Київ

  2005

  План

  Поняття правової держави (вступ).........................................................................................3

  Головні ознаки правової держави.............................................. ..................... .....................4

  Поняття

  громадянського суспільства

  ....................................................................................4

  Значення громадянського суспільства у формуванні та функціонуванні правової

  держави...................................................................................................................................10

  Висновок

  .................................................................................................................................12

  Перелік використаних джерел

  ..............................................................................................13

  Поняття правової держави

  Правова держава — це така держава, в якій функціонує режим конституційного правління, існує розвинута і несуперечлива правова система й ефективна судова влада, забезпечено

  реальний розподіл влад з їхньою ефективною взаємодією та взаємоконтролем, з розвинутим контролем з боку суспільства державної влади. Загальний демократичний устрій системи влади і

  політики правової держави органічно пов\'язаний з його правовими засадами. В основу правової держави покладено рівність державної влади, громадянина і суспільства, їхня правова

  рівність перед законом.

  Сукупність названих при розгляді історії становлення і розвитку правової держави факторів є визначальною для втілення цієї ідеї в життя. Це пояснюється рядом причин. Ні влада,

  ні саме по собі право не можуть бути реальними гарантами виконання законів, якщо право не легітимоване (тобто, не визнане належним до виконання) суспільством. Тільки їхня

  легітимність, визнання суспільством і тому обов\'язковість виконання забезпечують дійсне дотримання законів суспільством і державою, так само, як і створення їхньої системи, і

  виключають протиправну практику з обох сторін. Але суспільство може добитися цього, тільки досягнувши достатньо високого рівня громадянського, а отже, і культурного, цивілізаційного,

  матеріального й інтелектуального розвитку, тобто ставши громадянським суспільством. Громадяни такого суспільства не сковані дисципліною страху і панування. Вони наділені власністю,

  володіють свободами і правами, і володіння цими цінностями робить їх відповідальними за збереження і примноження цих цінностей. Вони ж захищають і державу, яка стає відповідальною за

  всі види безпеки людини і суспільства і їхніх надбань.

  Основою реально значимих правових відносин у правовій державі стають не правові норми самі по собі, приписи і санкції, як би досконало вони не були сформульовані. Їхньою

  першоосновою служать елементарні почуття порядності, моральності, почуття обов\'язку, усвідомлення відповідальності, здатність людини і суспільства до критичного самопізнання, звичка

  до дисципліни і вміння дисциплінувати себе, справжня громадянськість. З громадянськістю в її справжньому розумінні несумісні такі негативні соціальні явища, як корупція, підкуп,

  хабарництво, підміна суспільних зв\'язків кровно-спорідненими, клановими, економічне, соціальне і політичне підпілля тощо.

  Проте, правосвідомість, яка виникає на таких основах, ще не відрізняє громадянський і правовий стан суспільства від законослухняного суспільства неправового типу. Не тільки

  суверенітет права і рівне загальне підпорядкування йому відрізняють дійсно правові відносини, але й демократичний, громадянський зміст самого права. Член правової держави і

  громадянського суспільства користується свободою, суспільною довірою і повагою, розвинутою правосвідомістю, що виключає думку про його винятковість, його особливий, непідвладний

  законові, статус, пов\'язаний з його становищем у суспільстві, з привілеєм стояти над законом.

  Правова держава і громадянське суспільство формуються спільно, і процес їхнього творення займає тривалий історичний період. Він здійснюється також разом з розвитком суспільства

  і вимагає цілеспрямованих зусиль. Ні правова держава, ні громадянське суспільство не вводяться одноразовим актом і не можуть стати результатом чистого законодавства. Увесь цей процес

  повинен бути органічним для суспільства, яке дозріло до відповідних змін.

  Головні ознаки правової держави

  Соціально-змістовні

  1. Закріплення в законодавстві основних прав людини.

  2. Панування у суспільному і державному житті законів, які виражають волю більшості або всього населення, забезпечуючи та гарантуючи непорушність прав меншості або окремого

  індивіда, втілюючи, при цьому, загальнолюдські цінності та ідеали.

  3. Урегулювання відносин між особою і державою на основі загальнодозвільного принципу — особі дозволено все, що прямо не заборонено законом; та регулювання діяльності державних

  органів на основі спеціальнодозвільного принципу — дозволено тільки те, що прямо передбачено законом.

  4. Наявність взаємовідповідальності між особою і державою, яка включає у себе можливість для громадянина не тільки оскаржити неправомірні дії державного органу або службовця,

  але й отримати відшкодування за зазнані збитки.

  5. Притаманність усім громадянам високої правової культури, яка включає у себе знання актуального чинного законодавства та вміння і навики його використання.

  Формальні

  1. Реалізація принципу розподілу влад на законодавчу, виконавчу та судову та наявність ефективного механізму їхньої взаємодії та взаємоконтролю.

  2. Юридична захищеність особи, тобто наявність розвинених та ефективних процедурно-юридичних засобів (механізмів) для вільного здійснення, охорони і захисту основних прав

  людини.

  3. Високозначуще становище у суспільному і державному житті судових органів, як вирішальної, найбільш надійної юридичної гарантії прав людини.

  4. Неухильне і повсюдне виконання законів і підзаконних нормативних актів усіма учасниками суспільного життя, включаючи державні органи, громадські організації та

  громадян.

  Поняття

  громадянського суспільства

  Громадянське суспільство – це сукупність усіх громадян, їх вільних об\'єднань та асоціацій, пов\'язаних суспільними відносинами, що характеризуються високим рівнем суспільної

  свідомості та політичної культури, які перебувають за межами регулюван­ня держави, але охороняються та гарантуються нею.

  Громадянське суспільство — це суспільство, якому властиве самоврядування вільних індивідів та добровільно ство­рених ними організацій. Громадянське суспільство як сферу

  са­моврядування вільних індивідів захищають від свавілля держав­ної влади та жорсткої регламентації з боку її органів відповідні закони. Ось чому в реальному суспільному житті

  громадянське суспільство та правова держава є взаємозв\'язаними інститутами, ф...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены