Нервова система (Нервная система)

  Дисциплина: Медицина
  Тип работы: Реферат
  Тема: Нервова система (Нервная система)

  іністерство освіти України

  Львівський державний університет імені І.Франка

  Факультет Педагогічний коледж

  ЛЕКЦІЯ

  на тему: «НЕРВОВА СИСТЕМА»

  Виконала ст. гр.

  Задорожна З.В.

  Льв

  ів, 2001

  ПЛАН

  Еволюц

  ія

  нервової

  системи

  загальний план

  будови і

  функці

  нервової

  системи;

  основна форма

  ді

  яльності

  нервової

  системи.

  Загальна

  характеристика

  вища

  нервова

  ді

  яльні

  сть;

  вища

  нервова

  ді

  яльні

  сть

  людини.

  Класиф

  кація

  нервової

  системи.

  Нейронна

  теорія

  будови

  нервової

  системи.

  Рефлекторна

  теорія

  ді

  яльності

  нервової

  системи.

  Еволюц

  ія

  нервової

  системи

  Нервова

  система ві

  ді

  грає

  найважливі

  шу роль у

  регуляції

  функці

  й органі

  зму.

  Вона

  узгоджує

  функці

  онування

  клі

  тин,

  тканин, органів та систем,

  що

  дозволяє органі

  зму

  діяти як єдине

  ці

  ле,

  забезпечує

  взає

  мозв’язок органі

  зму

  навколишнім

  середовищем. У

  цілому

  функції

  нервової

  системи

  полягають в і

  нтеграції

  цілі

  сного органі

  зму (

  включаючи

  координаці

  ю та

  регуляці

  функці

  й усі

  його органів) та

  доці

  льні

  реакції на

  зовні

  шні

  впливи. До її складу

  входять

  нерви, нервові

  вузли та

  сплеті

  ння,

  головний та

  спиннний

  мозок, а

  також

  органи

  чуття. Структурною

  одиницею

  нервової

  системи є

  нервова

  клітина – нейрон,

  що складає

  ться

  з ті

  ла, кі

  лькох коротких ві

  дростків (

  дендрити) та одного

  довгого (аксон). За структурою і

  функці

  ями

  розрі

  зняють три

  типи нейронів:

  рецепторні (

  або

  чутливі),

  вставні,

  рухові.

  Уперше

  нервова система

  з’являє

  ться у примі

  тивних

  багатоклі

  тинних

  тварин (

  кишковопорожнинні). Зі

  рчасті

  нейрони,

  зв’язані один

  з одним ві

  дростками,

  рі

  вномі

  рно

  розподілені в

  зовні

  шньому (

  ектодермальному) шарі,

  утворюють так званий

  дифузний тип

  нервової

  системи. З

  пі

  двищенням

  рі

  вня органі

  зації у

  фі

  логенезі

  тварин ві

  дбувалася

  концентрація нейронів у

  певних

  частинах ті

  ла,

  звичайно біля спеціалі

  зованих органів

  чуття,

  головним чином у

  передньому кі

  нці ті

  ла. Першим

  етапом

  цього

  процесу стало

  формування

  системи

  поздовжні

  нервових

  стовбурів

  або тяжів, в

  яких

  розмі

  щуються ті

  ла нейронів та

  деякі ї

  х ві

  дростки. І

  нші ві

  дростки нейронів

  утворюють кі

  льцеві

  перемички,

  що

  зв’язують нервові

  стовбури один

  з одним, і

  нерви,

  що ві

  дходять до

  рі

  зних органів. У

  передні

  частині ті

  ла

  тварин

  поздовжні нервові

  стовбури

  зв’язані між собою

  навкологлотковим

  нервовим кі

  льцем. Тут же ві

  дбуває

  ться

  скупчення

  нервових

  клі

  тин –

  утворення

  головних

  або

  мозкових

  нервових

  вузлів. Такому

  рі

  вню органі

  зації ві

  дповідає нервові

  й системі плоских і

  круглих червів.

  Подальша

  концентрація

  елементів

  нервової

  системи

  призвела до

  розташування нейронів в

  окремих

  нервових

  вузлах (

  ганглі

  ях),

  зв’язаних між собою

  поздовжніми і

  поперечними

  перемичками,

  утвореними ві

  дростками

  нервових

  клі

  тин. Нервові

  вузли

  можуть бути

  розташованими в

  рі

  зних ві

  дді

  лах ті

  ла.

  Нервова система

  хордових у

  багатьох ві

  дношеннях ві

  дрі

  зняє

  ться ві

  будови НС

  безхребетних

  тварин. У

  вищих

  хордових, в тому

  числі і в

  людини,

  нервова система

  умовно поділяє

  ться на

  центральну

  нервову систему, в які

  й виді

  ляють

  спинний і

  головний

  мозок, і

  периферичну, до складу якої

  входять 10-12 пар

  черепно-мозкових та 31 пара

  спинномозкових нервів.

  Функці

  онально вся

  нервова система поділяє

  ться на

  соматичну (і

  ннервує

  скелетні

  м’язи та

  органи

  чуття) і

  вегетативну (

  регулює

  обмі

  нні

  процеси, роботу

  внутрі

  шні

  х органів та центральної

  нервової

  системи).

  Вегетативна

  нервова система поділяє

  ться на

  симпатичну та

  парасимпатичну,

  дія

  яких на один і той

  самий орган

  протилежна.

  Дві

  частини вегетативної

  нервової

  системи

  зді

  йснюють

  тонку

  регуляці

  фі

  зі

  ологі

  чних

  процесів,

  забезпечуючи

  своє

  часну

  реакці

  ю органі

  змів на

  зміну умов

  середовища.

  Основна форма

  ді

  яльності

  нервової

  системи – рефлекс,

  тобто

  реакці

  я-ві

  дпові

  дь органі

  зму на

  будь-який сигнал,

  що

  поступає і

  зовні

  шнього

  середовища

  або ві

  внутрі

  шні

  х органів. Шлях, по

  якому

  проходять нервові і

  мпульси,

  називає

  ться рефлекторною дугою. Рефлекторна дуга складає

  ться

  п’яти

  частин: рецептора (

  сприймання

  подразнення і

  перетворення

  його на нервові і

  мпульси),

  чутливого шляху (

  надходять і

  мпульси по

  чутливих нейронах до центральної

  нервової

  системи),

  ді

  лянки центральної

  нервової

  системи,

  рухового шляху (передача і

  мпульсів ві

  ді

  лянки центральної

  нервової

  системи до

  робочого органа) і

  робочого органа (

  м’язи,

  залози та ін.). До складу бі

  льшості

  рефлекторних дуг

  входять

  також

  вставні

  нейрони,

  що мі

  стяться як у спинному, так і в головному

  мозку.

  Рефлекси

  людини

  рі

  зномані

  тні.

  Нервова система

  обумовлює

  ді

  яльні

  сть

  людини не ті

  льки як бі

  ологі

  чної і

  стоти,

  але і як

  соці

  альної. За

  допомогою психі

  чних

  процесів –

  навчання,

  пам’яті,

  мислення, в основі

  яких

  лежить

  ді

  яльні

  сть

  нервової

  системи,

  людина не ті

  льки

  пі

  знає

  світ, а

  й активно

  змінює

  його.

  Загальна

  характеристика

  Вища

  нервова

  ді

  яльні

  сть –

  це

  сукупність

  умовних і

  безумовних

  рефлексів,

  що

  забезпечують

  найдосконаліші

  взаємозв’язки

  тварин і

  людини з

  навколишнім

  середовищем.

  Вища

  нервова

  ді

  яльні

  сть

  здійснюється

  за

  участю

  вищих

  відділів

  центральної

  нервової

  системи (

  кори

  великих

  півкуль

  головного

  мозку,

  підкірки).

  Основу

  вищої

  нервової

  ді

  яльності

  становлять

  умовні

  рефлекси,

  що

  утворюються на основі

  безумовних.

  Вища

  нервова

  ді

  яльні

  сть

  зді

  йснює

  ться за

  рахунок

  двох

  нервових

  процесів –

  збудження і

  гальмування. Пі

  д час

  дії

  умовних і

  безумовних

  подразників

  ці

  процеси

  виникають у

  корі

  мозку, де вони

  можуть

  поширюватися

  або

  концентруватися в

  обмежені

  ді

  лянці.

  Формування і характер

  вищої

  нервової

  ді

  яльності

  рі

  зних

  тварин і

  людини

  залежить ві

  д типу ї

  хньої

  нервової

  системи. Основою

  пристосувань органі

  змів до умов і

  снування є

  здатні

  сть кори головного

  мозку

  швидко

  утворювати нові

  рефлекси і

  гальмувати старі.

  тварин

  вища

  нервова

  ді

  яльні

  сть

  проявляє

  ться на основі

  першої сигнальної

  системи. Перша

  сигнальна система –

  це система, яка через

  рецептори

  сприймає

  безпосередні,

  конкретні

  подразники (

  сигнали)

  зовні

  шнього

  світу –

  предмети

  або

  явища.

  Вища

  нервова

  ді

  яльні

  сть

  людини

  сформувалась у

  процесі

  праці і

  соці

  альних ві

  дносин, і тому

  вона

  проявляє

  ться на основі як

  пеершої, так і

  другої

  сигнальних систем. У

  людини перша

  сигнальна система

  забезпечує матері

  альну основу для ві

  дчуттів,

  уявлень,

  вражень,

  сприйняття

  оточуючого природного та

  суспі

  льного

  довкі

  лля,

  що є основою для конкретного

  мислення. Друга

  сигнальна система є ті

  льки у

  людини;

  вона

  виникла в

  процесі

  колективної

  трудової

  ді

  яльності і

  пов’язана

  функціє

  мови. За

  допомогою слова

  передаються

  сигнали про

  конкретні

  подразн...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены