Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

  Дисциплина: Экономика
  Тип работы: Реферат
  Тема: Розробка плана маркетингу у складi бiзнес-плана банку

  Контрольна

  робота

  з маркетингу банківської діяльності

  Тема.

  Розробка

  плана

  маркетингу

  складі бізнес-плана банку.

  ПЛАН

  TOC o \"1-1\"

  ВСТУП

  .......................................................................

  PAGEREF _Toc461427579 h

  1. СУТНІСТЬ ПЛАНА

  МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО

  МІСЦЕ В БІЗНЕС-ПЛАНІ БАНКУ.

  .............................

  PAGEREF _Toc461427580 h

  2. СТРУКТУРА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ.

  ..........................

  PAGEREF _Toc461427581 h

  3. РОЗРОБКА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ НА РІВНІ

  СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ.

  ..............................................

  PAGEREF _Toc461427582 h

  СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.

  ...................

  PAGEREF _Toc461427583 h

  ВСТУП

  Важливою рисою сучасної банківської системи є організація комерційної діяльності банків на планових засадах. Це зумовлено особливостями сучасної ринкової економіки, в якій

  спонтанна дія економічних законів органічно поєднується з застосуванням суб”єктами економіки розроблених ними планів.

  Основним плановим документом для фірм, зокрема для банків, є бізнес-план, а одним з його найважливіших складових елементів систематично й цілеспрямовано працювати над

  вдосконаленням своєї комерційної діяльності, використовуючи основні елементи маркетингу. Позаяк маркетинг ставить у центр уваги споживача, вся робота сучасного комерційного банку,

  який використовує принципи й методи маркетингу, спрямована на підпорядкування банківництва

  інтересам споживача банківських послуг.

  1. СУТНІСТЬ ПЛАНА

  МАРКЕТИНГУ ТА ЙОГО

  МІСЦЕ В БІЗНЕС-ПЛАНІ БАНКУ.

  Словник-довідник “Банківська справа” пропонує таке визначення поняття “маркетинг” : “Маркетинг – комплексна система організації й збуту продукції, орієнтована на задоволення

  потреб споживачів і одержання прибутку на підставах дослідження й прогнозування ринку.”

  [1,83-84]

  За сучасних умов маркетинг є необхідним елементом успішного налагодження підприємницької діяльності в різних галузях. Особливим різновидом маркетингу є банківський маркетинг, який

  має на меті вирішення наступних завдань :

  встановлення існуючих і потенційних ринків банківських послуг;

  вибір конкретних ринків і встановлення потреб замовника;

  встановлення довго- й короткотермінових цілей для розвитку існуючих і нових видів послуг;

  запровадження нових видів послуг у практику й контроль банку за реалізацією програми впровадження.

  Ефективне подолання всіх цих проблем вимагае від банку розробки

  та втілення в життя бізнес-плану, зокрема такого його елементу як план маркетингу. “Бізнес-план — це документ, що описує всі основні аспекти майбутнього комерційного підприємства,

  аналізує всі проблеми, з якими воно може стикнутися, а також визначає способи вирішення цих проблем. Вірно складений

  бізнес-план зрештою відповідає на питання — чи варто взагалі вкладати гроші в цю справу та чи дасть вона прибутку?”

  [4,32].

  У складанні бізнес-плану особисто беруть участь керівники банку.Моделюючи майбутню діяльність банку, вони водночас перевіряють свої задуми. Крім того, до формування бізнес-плану

  можуть бути залучені експерти.

  Бізнес-план є перспективним документом, його складають на 3-5 років. Основні показники для першого року роблять

  у щомісячній розбивці, для другого року – в щоквартальній і лише починаючи з третього року можна обмежитися річними показниками.

  До основних елементів бізнес-плана банку належить план маркетингу, що обов

  язково вміщує наступні положення :

  Схема поширення банківських продуктів, тобто надання послуг, які пропонує даний банк;

  Ціноутворення, тобто формування цін на банківські послуги;

  Реклама.

  Методи стимулювання попиту на послуги даного банку.

  Формування громадської думки про банк та його комерційну діяльність.

  Розробляючи план маркетингу, банк намагається знайти відповіді на такі питання :

  Як буде реалізуватися банківський продукт?

  Як буде визначатися відсоток по кредитах, які надає банк?

  Який рівень прибутковості на вкладені кошти банк планує реалізувати?

  Як буде організовуватися реклама й скільки на неї треба виділяти?

  В який спосіб банк домагатиметься зростання клієнтури – за рахунок створення нових філій чи за рахунок пошуку нових форм залучення клієнтів?

  Як буде організовано службу сервіса й скільки на це буде потрібно коштів?

  Як домагатися доброї репутації банку в очах громадськості?

  Характеризуючи бізнес-план АКБ “Україна”, розроблений на 1997-2000 рр., А.В.Калина та А.А.Кощеєв зауважують, що в ньому

  “…визначені стратегічні завдання, вирішення яких зміцнить базу банківського капіталу. Це кардинальне поліпшення процесу кредитування, забезпечення ефективнішого

  управління кредитним ризиком, підсилення управлінського контролю за операціями банку й діяльністю його філій; наданння клієнтурі різноманітних і високоякісних банківських послуг і

  розширенння на цій підставі бази фінансово стабільних клієнтів.”

  2,46

  2. СТРУКТУРА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ.

  Структуру плана маркетингу можна зобразити графічно в наступному вигляді :

  Вихідні показники діяльності

  Оцінка поточного становища

  Наявні небезпеки і можливості

  План маркетингу

  Цілі в межах

  плану

  Стратегія

  маркетингу

  Програми

  дій

  Бюджет

  Як видно з запропонованої схеми, на початку

  плана маркетингу звичайно розміщують перелік вихідних показників банківської діяльності, які дозволяють зорієнтуватися в поточній ринковій ситуації. Другий розділ

  плана маркетингу містить огляд і аналіз поточного становища банка на ринку. На підставі цього аналізу з`ясовують основні небезпеки й можливості, які має організація. Визначення

  небезпек і можливостей уявляє собою досить складний етап, що вимагає ретельного вивчення як внутрішнього, так і зовнішнього середовища банку. Чим більше буде визначено небезпек і

  можливостей, тим менше несподіванок для банка може виникнути під час виконання плана.

  “Спираючись на цілі, що стоять перед банком, … укладач плану окреслює коло завдань, що конкретизуються у відповідних цілях, на досягнення яких спрямовується план маркетингу.

  Оптимальний шлях досягнення цих цілей уявляє собою стратегію маркетинга, що є окремим розділом плану. Стратегія маркетингу об`єднує окремі стратегії в області цільових ринків і

  кожного з елементів комплекса маркетингу…” [3,294-295]

  План маркетингу визначає конкретні завдання в межах основних напрямів діяльності банку. Кожен з цих напрямів діяльності банка на окремих ринках охоплює декілька груп банківських

  продуктів, споживацьких

  сегментів або діяльність ряду підрозділів банку. Отже, банк розробляє

  три групи планів :

  Плани підрозділів (відділень та інших структурних підрозділів банку);

  Плани клієнтів (корпорацій);

  Плани окремих банківських продуктів.

  Власно кажучи, кожен із цих планів є планом маркетингу.

  Крім усього цього, план маркетингу містить комплексний бюджет, що визначає витрати на здіснення всіх заходів у межах даного плану.

  3. РОЗРОБКА ПЛАНА МАРКЕТИНГУ НА РІВНІ

  СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ БАНКУ.

  При складанні плана маркетингу на рівні відділень та інших структурних підрозділів банку доводиться мати справу не з одним, а з декількома ринковими сегм...

  Забрать файл

  Похожие материалы:


ПИШЕМ УНИКАЛЬНЫЕ РАБОТЫ
Заказывайте напрямую у исполнителя!


© 2006-2016 Все права защищены